החלק על התאריך ימינה/שמאלה על מנת לראות תאריך קודם/הבא.

ספירת העומר?

Sefirat Ha'Omer?

הלכות ספירת העומר

Sefirat Ha'Omer Laws

לוח ספירת העומר

Sefirat Ha'Omer Board

סדר ספירת העומר

Seder Sefirat Ha'Omer

הגדרות

Settings

אודות

About

ספירת העומר?

ספירת העומר היא מצווה ביהדות המופיעה בתורה לספור כל יום במשך 49 ימים החל מהקרבת קורבן העומר.
ביום החמישים של הספירה חוגגים את חג השבועות.
ספירת העומר היא גם כינויה של תקופה זו, שבה חלה מצוות הספירה.

סְפִירַת הָעֹמֶר היא מצווה ביהדות המופיעה בתורה לספור כל יום במשך 49 ימים החל מהקרבת קורבן העומר.
ביום החמישים של הספירה חוגגים את חג השבועות.
ספירת העומר היא גם כינויה של תקופה זו, שבה חלה מצוות הספירה.

מקור המצווה

וספרתם לכם, ממחרת השבת, מיום הביאכם, את-עמר התנופה: שבע שבתות, תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעת, תספרו חמשים יום; והקרבתם מנחה חדשה, ליהוה.

שבעה שבעת, תספר-לך: מהחל חרמש, בקמה, תחל לספר, שבעה שבעות. ועשית חג שבעות, ליהוה אלהיך--מסת נדבת ידך, אשר תתן: כאשר יברכך, יהוה אלהיך. ושמחת לפני יהוה אלהיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך, והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך--במקום, אשר יבחר יהוה אלהיך, לשכן שמו, שם. וזכרת, כי-עבד היית במצרים; ושמרת ועשית, את-החקים האלה. (חומש דברים, פרק ט"ז, פסוקים ט - י"ב).

וּסְפַרְתֶּם לָכֶם, מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת, מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם, אֶת-עֹמֶר הַתְּנוּפָה: שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת, תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה. עַד מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת הַשְּׁבִיעִת, תִּסְפְּרוּ חֲמִשִּׁים יוֹם; וְהִקְרַבְתֶּם מִנְחָה חֲדָשָׁה, לַיהוָה. (חומש ויקרא, פרק כ"ג, פסוקים ט"ו - ט"ז).

שִׁבְעָה שָׁבֻעֹת, תִּסְפָּר-לָךְ: מֵהָחֵל חֶרְמֵשׁ, בַּקָּמָה, תָּחֵל לִסְפֹּר, שִׁבְעָה שָׁבֻעוֹת. וְעָשִׂיתָ חַג שָׁבֻעוֹת, לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ--מִסַּת נִדְבַת יָדְךָ, אֲשֶׁר תִּתֵּן: כַּאֲשֶׁר יְבָרֶכְךָ, יְהוָה אֱלֹהֶיךָ. וְשָׂמַחְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתֶךָ, וְהַלֵּוִי אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ, וְהַגֵּר וְהַיָּתוֹם וְהָאַלְמָנָה אֲשֶׁר בְּקִרְבֶּךָ--בַּמָּקוֹם, אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ, שָׁם. וְזָכַרְתָּ, כִּי-עֶבֶד הָיִיתָ בְּמִצְרָיִם; וְשָׁמַרְתָּ וְעָשִׂיתָ, אֶת-הַחֻקִּים הָאֵלֶּה. (חומש דברים, פרק ט"ז, פסוקים ט - י"ב).

טעם המצווה

עיקר הספירה הוא לחבר את חג הפסח (יציאת מצרים) עם עצרת שהוא חג השבועות (קבלת התורה).
מכוון שיציאת מצרים אינה אלא אמצעי כדי להשיג את המטרה, שהיא קבלת התורה בסיני.

לחץ על - / + על מנת להקטין או להגדיל את הפונט (כתב).

סופרים את העומר מדי ערב אחרי צאת הכוכבים, מליל שני של חג הפסח ועד לליל ערב חג השבועות.

שכחת לספור את העומר בלילה? תוכל לספור גם ביום, אך ללא ברכה.
בלילות הבאים תוכל להמשיך לספור בברכה.
במידה ושכחת לספור גם במשך היום, תוכל להמשיך לספור בלילות לאחר-מכן אך ללא ברכה.

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו, ליחדא שם יו"ד ה"א באותיות וא"ו ה"א ביחודא שלים (יהרהר בליבו י-ה-ו-ה) בשם כל ישראל, הנה אנחנו באים לקים מצות עשה של ספירת העמר (ויזהר ביום האחרון שלא יאמר פסוק "וספרתם" ופסוק "שבעה" וכו') לספור ימים ושבועות כדכתיב "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליהוה". ונאמר "שבעה שבעת תספר-לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות", לתקן שרש מצוה זו במקום עליון עם כל המצות הכלולות בה לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו, ויעלה לפניך כאלו כונו בכל-הכונות הראויות לכון בזה. ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. יהוה יגמר בעדי. יהוה חסדך לעולם. מעשי ידיך אל תרף. אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי: ונאמר "ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך. ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי". ברכי נפשי את יהוה. יהוה אלהי גדלת מאד. הוד והדר לבשת. עטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה.

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העמר.

התחל כאן אם אתה סופר ביום או אם לא ספרת כול יום מתחילת הספירה.

היום

...

הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה, במהרה בימינו. אמן.

אנא בכח. גדלת ימינך. תתיר צרורה:

קבל רינת. עמך שגבנו. טהרנו נורא:

נא גבור. דורשי יחודך. כבבת שמרם:

ברכם טהרם. רחמי צדקתך. תמיד גמלם:

חסין קדוש. ברוב טובך. נהל עדתך:

יחיד גאה. לעמך פנה. זוכרי קדשתך:

שועתנו קבל. ושמע צעקתנו. יודע תעלומות:

בלחש: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

למנצח בנגינת מזמור שיר.
אלהים יחוננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה.
לדעת בארץ דרכך בכל גוים ישועתך.
יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם.
ישמחו וירננו לאמים כי תשפט עמים מישור ולאמים בארץ תנחם סלה.
יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם.
ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו.
יברכנו אלהים וייראו אתו כל אפסי ארץ.

טוב לומר למנצח בצורת המנורה במיוחד בספירת העומר ויש מוסיפים עוד בקשות כמובא ב"לשון חכמים" ח"א ע"ז.


ארעה תקלה, אין באפשרותך לשנות את ההגדרות.

Error has occurred, You can not modify the settings.

Language
Set Language
Font
Set font (writing type)
אפליקציית ספירת העומר

הכל על מצוות ספירת העומר, ספירת העומר?, המקור בתורה, הלכות ספירת העומר - הגאון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, לוח ספירת העומר המאפשר לקיים את מצוות ספירת העומר בצורה נכונה וקלה, סדר ספירת העומר (נוסח ספרד, אשכנז, עדות המזרח ובלאדי) ואפשרות לקבלת התראות.

נשמח אם תסקר את האפליקציה בקישור הבא

Android app on Google Play

אפליקציית מחצית השקל

הכל על מצוות מחצית השקל, מחצית השקל?, המקור בתורה, הלכות מחצית השקל - הגאון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, מחשבון המאפשר לחשב את מחצית השקל תוך כדי שימוש בנתונים מהבורסה בזמן אמת וסדר מחצית השקל.
ניתן גם לחשב את פדיון הבן, פדיון כפרות ומעשר שני.

Get it on Google Play

אפליקציית בדיקת חמץ

הכל על מצוות בדיקת חמץ, בדיקת חמץ?, המקור בתורה, הלכות בדיקת חמץ - הגאון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, לוח המאפשר לקיים את מצוות בדיקת חמץ בצורה נכונה וקלה מבלי לשכוח את אחד הפתיתים וסדר בדיקת חמץ.

Get it on Google Play